Vår syn på BI och Analytics

imageVad är skälen till att intresset för BI ständigt ökar? Lägre kostnad för lagring, enklare datafångst, ERP, GPS, WEB för att nämna några. Tillgång till siffror ger inte bättre affärer, det krävs analyser för att få fram fakta. Kunskapen ska sedan omsättas till beslut med konkurrensfördelar. När dessa beslut når ut i den dagliga verksamheten, först då påverkas resultaträkningen.

Processen att nå dit är komplex och kräver specialistkunskaper . Vår uppgift är att hjälpa dig att  hitta “guldkornen” i databasen i ert ERP-systemet. Skillnaden – som innebär att ni uppnår ett bättre resultat än era konkurrenter, att med enkla medel nå märkbara resultat.

imageSiffror i sig är meningslösa, de måste sammanställas till mätbara mål i er verksamhet – en KPI. Nyckeltal ska idealt vara mätbara från enskild anställd till högsta ledning. För att bli accepterade ska de vara enkla att förstå och omsätta i arbetssituationen. Valda KPI:er sammanställs i så kallade dashboards. Det finns många teorier i detta ämne…

XLSQL

Vårt synsätt är mer pragmatiskt, där affärsnyttan är i fokus, det är så våra kunder arbetar. Vi arbetar med ett verktyg “alla kan” – en förutsättning för snabb acceptans, oftast är det Excel som syns.

Bakom kulisserna bygger lösningen på en databas, där information lagras, då finns bara en sanning. När arbetsboken öppnas uppdateras flikarna i Excel med aktuell information – från samma källa för alla. Med  data direkt i Excel blir det enkelt att klippa och klistra egna tillägg.

Effektiv implementation av BI, som skapar affärsnytta direkt

  1. Någon ute i verksamheten har en idé
  2. Gemensamt hittar vi rådatat i era system
  3. Vi utvecklar SQL som sammanställer siffrorna
  4. Med Excel hittar vi tillsammans ett bra sätt att presentera informationen på
  5. Rutinen sjösätts – den accepteras och kommer i bruk direkt utan utbildning
  6. Under användningen kommer ofta nya idéer fram, om hur tillämpningen ska utvidgas – succesivt ökar affärsnyttan